החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 2/17 לביצוע עבודות פינוי סחף בנחל בוקק באזור ים המלח

מכרז 2/17 לביצוע עבודות פינוי סחף בנחל בוקק באזור ים המלח

  • מספר מכרז2/17
  • תאריך פרסום המכרז18/01/2017
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז24/01/2017
  • תאריך עדון המכרז13/02/2017
  • תאריך אחרון להגשת שאלות31/01/2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעות16/02/2017

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה להציע הצעות והסכם

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם

מפרט טכני מיוחד על נספחיו - נספח ד' להסכם

להורדהנספח ד' - מפרט טכני מיוחד על נספחיו

הודעה בדבר דחיית מועד הגשה

להורדההודעה בדבר דחיית מועד הגשה

הודעות