החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

פרויקט לאומי

חלופת קציר המלח המלא

גירוד ופינוי של המלח השוקע בכל שטח המאגר (16 מיליון קוב בשנה) לשם שמירה על מפלס תמיסות קבוע. 
פתרון זה מחייב הקמת מערך קציר וסילוק מלח מורכב לשם החזרת המלח לים.
הורדת שכבת המלח תבוצע על-ידי כמה מחפרים ימיים צפים, שיתוכננו וייבנו במיוחד לעבודה זו; מספרם ייקבע בהתאם להיקף הקציר שיוחלט עליו (2-16 מיליון קוב לשנה) ובהתאם לשטח הבריכה שבה ייקצר המלח.

נגישות