החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

פרויקט לאומי

ההגנות

 
פתרונות זמניים
החל מאמצע שנות ה-90' של המאה הקודמת מיושמים בשטח פתרונות הגנה חלקיים וזמניים, הכוללים, בין היתר, הגבהת מקטעי חוף בחזית המלונות, שאיבת מי תהום וכן החדרת שיגומי מתכת היקפיים להגנה על יסודות המבנים ועל התשתיות הקיימים בשטחים. 
משנת 2008, "החברה הממשלתית להגנות ים המלח" פועלת כזרוע ביצועית של משרד התיירות, ומטרתה לנהל ולרכז את הטיפול בבעיות הנלוות לעליית המפלס באמצעות תכנון פעולות קצרות וארוכות טווח וביצוען, לשם הבטחת המשך הפעילות התיירותית והתעשייתית במרחב ועתיד ההתיישבות בו.
 
פתרון ארוך טווח
לאחר שבחנה מספר רב של חלופות לפתרון ארוך טווח, התמקדה החברה והציגה שלוש חלופות מתוכן: לגונה, קציר מלא וחלופת הפיתוח התיירותי, כאשר הנחת יסוד היא מניעה או מזעור הפגיעה ביכולת התפקודית של בתי המלון, של מתחם התיירות ושל הפעילות התעשייתית בזמן ביצוע ההגנות הדחופות וארוכות הטווח. 
בבחינת החלופות הושם דגש על ארבעה נתיבים קריטיים: הנדסה, כלכלה, סביבה וזמן.
במסגרת החיפוש אחר הפתרון, נלקחו בחשבון כל המרכיבים ההנדסיים המאפיינים את האזור, לרבות מיקומו בתא שטח, המאופיין בפעילות סייסמית טקטונית ובחוסר יציבות קרקעית. 
ייחודו של האזור כמשאב טבע ותיירות נדיר דורשת הקפדה יתרה בנוגע להיבטים הסביבתיים-נופיים, וכן נלקחה בחשבון המורכבות הכלכלית של הפרויקט והשלכותיה על המשק הלאומי. 
החברה גיבשה המלצה מבוססת לכל אחת משלוש החלופות כתנאי מקדים למקבלי ההחלטות בבואם להחליט על המשך קידום החלופה או החלופות לשלבי התכנון והביצוע. 
הבדיקות בוצעו בתהליך שיטתי ויסודי בתחומי ההנדסה, הכלכלה, הסביבה וניהול הסיכונים. לבדיקות נלוו סיורי שטח, ימי עיון ופגישות עבודה עם מקבלי החלטות, עם גורמי תכנון, עם גורמים סביבתיים ועם נציגי המגזר התיירותי, המלונאי, התעשייתי וההתיישבותי.
 

 

 

גירוד ופינוי של המלח השוקע בכל שטח המאגר (16 מיליון קוב בשנה) לשם שמירה על מפלס תמיסות קבוע. 
פתרון זה מחייב הקמת מערך קציר וסילוק מלח מורכב לשם החזרת המלח לים.
הורדת שכבת המלח תבוצע על-ידי כמה מחפרים ימיים צפים, שיתוכננו וייבנו במיוחד לעבודה זו; מספרם ייקבע בהתאם להיקף הקציר שיוחלט עליו (2-16 מיליון קוב לשנה) ובהתאם לשטח הבריכה שבה ייקצר המלח.

חלוקת המאגר על-ידי סוללה. בחלק הקרוב למלונות יתבצע קציר מלח לשם שמירה על מפלס תמיסות קבוע, ובחלק השני תימשך העלאת המפלס.

קציר המלח יבוצע על-ידי כמה מחפרים ימיים צפים, מבוססי חשמל, שיתוכננו וייבנו במיוחד לצורך משימה זו, ומספרם ייקבע בהתאם לשטח הקציר שיוחלט עליו. 

בהליך בניית המקצרות יושם דגש מרבי על בחירת הטכנולוגיה העדיפה מבחינת נצילות אנרגיה, מניעת זיהום ומפגעים סביבתיים ומזעור ההפרעה לפעילות התיירותית באזור. כמות המלח שתיקצר בלגונה נאמדת בכשני מיליון קוב לשנה.

פיתוח והקמת מתחם תיירות מודרני באזור הביניים, בנייה והפעלה של שישה מלונות חדשים חלופיים בקו המים, הריסה של ששת בתי המלון הישנים, שיקום, שדרוג ופיתוח האזור הישן וכלל האזור.

חלופה זו נבחרה על-ידי ממשלת ישראל בהמלצת שר התיירות ונתמכה על-ידי השר להגנת הסביבה.
 
החלופה תשלב כמה מרכיבים:
1. מערך קציר מלא כמפורט בחלופה, על בסיס המתווה שגובש.
2. תכנון ופיתוח מתחמי התיירות "עין בוקק" ו"חמי זוהר", לרבות הקמת מתחם תיירות חדש בין שניהם, המכונה "אזור הביניים".
3. תכנון וביצוע פעולות הגנה ושיקום באזור התיירותי, הכוללות הגנה על תשתיות לאומיות ועל מערך הניקוז באזור.
 
החלופה נבחרה על ידי הממשלה וקיבלה תוקף של החלטת ממשלה ב- 12.2.2012.