החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעה בדבר כוונת החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ להתקשר עם מעבדות בקטוכם בע"מ כספק יחיד