דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 2/22 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות בעלות צורך מיידי

מודעה לעיתונות - ערבית

הזמנה והסכם - מכרז 1-22

להורדההזמנה והסכם

מפרט טכני מיוחד - מכרז 1-22

להורדהמפרט טכני מיוחד

נספחים למפרט טכני מיוחד - מכרז 1-22

להורדהנספחים למפרט טכני מיוחד

כתב כמויות - מכרז 1-22

להורדהמסמך ד' - כתב כמויות

הודעה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים

הודעה בדבר דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

להורדההודעה בדבר דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

מענה לשאלות הבהרה

להורדהמענה לשאלות הבהרה - מכרז 1-22

נספח - שילוט חוף המשאבות

להורדהנספח - שילוט חוף המשאבות

כתב כמויות להגשה- לאחר מענה לשאלות הבהרה

להורדהכתב כמויות להגשה - לאחר מענה לשאלות הבהרה

כתב כמויות פתוח - לא להגשה

להורדהכתב כמויות פתוח - לא להגשה

הודעות

site by tq.soft