החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 2/21 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות בעלות צורך מיידי

  • מספר מכרז2/21
  • תאריך פרסום המכרז31/05/2021
  • תאריך אחרון להגשת שאלות17/06/2021
  • תאריך אחרון להגשת הצעות08/07/2021

הודעה לעיתונות - עברית

להורדההודעה לעיתונות - עברית

הודעה לעיתונות - ערבית

הודעות