החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מספר 4/20 למתן שירותי בדיקות מעבדה

  • מספר מכרז4/20
  • תאריך פרסום המכרז19/06/2020
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז05/07/2020
  • תאריך אחרון להגשת שאלות05/07/2020
  • תאריך אחרון להגשת הצעות19/07/2020

מודעה לעיתונות בעברית - 4/20

להורדהמודעה לעיתונות בעברית - 4/20

מודעה לעיתונות בערבית - 4/20

להורדהמודעה לעיתונות בערבית - 4/20

הזמנה להציע הצעות והסכם

להורדההזמנה והסכם - מכרז 4/20

מסמך א(6) - כתב כמויות

להורדהכתב כמויות - מכרז 4/20

הודעות