דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז פומבי מספר 4/19 לביצוע עבודות הגנה ושיקום בסוללת החוף באזור הביניים (בין חמי זוהר לעין בוקק)

מכרז 4/19 הזמנה להציע הצעות והסכם - מעודכן

להורדה 4-19 הזמנה להציע הצעות והסכם - נוסח מעודכן

כתב כמויות להגשה - מסמך ד' להזמנה

להורדהכתב כמויות להגשה - מסמך ד' להזמנה- מעודכן

הודעה בדבר עדכון תנאי סף ומועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים ועדכון מסמכי מכרז.

הודעה לעיתונות בדבר עדכון תנאי סף ומועדים

להורדההודעה לעיתונות בדבר עדכון תנאי סף ומועדים

הודעה בדבר עדכון מועדים ומענה לשאלות - מכרז 4/19

להורדהמסמך תשובות לשאלות הבהרה ודחיית מועדים - 18.11.19

הודעות

site by tq.soft