החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 4/18 לביצוע עבודות להקמת תחנות לשאיבת ביוב בנאות עין גדי

  • מספר מכרז4/18
  • תאריך פרסום המכרז15/11/2018
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז06/12/2018
  • תאריך עדון המכרז19/12/2018
  • תאריך אחרון להגשת שאלות06/12/2018
  • תאריך אחרון להגשת הצעות26/12/2018

הודעה לעיתונות בעברית - מכרז 4/18

להורדההודעה לעיתונות בעברית - מכרז 4/18

הודעה לעיתונות בערבית - מכרז 4/18

להורדההודעה לעיתונות בערבית - מכרז 4/18

כתב כמויות - מכרז 4/18

להורדהכתב כמויות - מכרז 4/18

הבהרה מס' 1

מסמך הבהרה מספר 1

להורדהמסמך הבהרה מס' 1

כתב כמויות מעודכן לאחר הבהרה מספר 1

להורדהכתב כמויות להגשה - מעודכן לאחר הבהרה מספר 1

מפרט טכני מעודכן לאחר הבהרה מספר 1

להורדהמפרט טכני מיוחד - מעודכן לאחר הבהרה מספר 1

נספח ביטוח מאת קיבוץ עין גדי

להורדהנספח ביטוח מאת קיבוץ עין גדי

הודעות