דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז פומבי מס' 3/18 להכנת תכנית תיירות "המוצר הדרומי" ושירותים נלווים

הסכם - מכרז 3/18

להורדההסכם - מכרז 3/18

מענה לשאלות הבהרה - הבהרה מס' 1

מסמך מענה לשאלות הבהרה

להורדהמענה לשאלות הבהרה - הבהרה מס' 1

הסכם מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

להורדההסכם מכרז 3/18 - מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

הודעות

site by tq.soft