החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 3/18 להכנת תכנית תיירות "המוצר הדרומי" ושירותים נלווים

מכרז פומבי מס' 3/18 להכנת תכנית תיירות "המוצר הדרומי" ושירותים נלווים

  • מספר מכרז3/18
  • תאריך פרסום המכרז25/10/2018
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז14/11/2018
  • תאריך עדון המכרז29/11/2018
  • תאריך אחרון להגשת שאלות14/11/2018
  • תאריך אחרון להגשת הצעות09/12/2018

הסכם - מכרז 3/18

להורדההסכם - מכרז 3/18

מענה לשאלות הבהרה - הבהרה מס' 1

מסמך מענה לשאלות הבהרה

להורדהמענה לשאלות הבהרה - הבהרה מס' 1

הסכם מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

להורדההסכם מכרז 3/18 - מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

הודעות