החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז מסגרת פומבי מס' 2/18 לביצוע עבודות לגידול, אספקה, שתילה, גינון והשקיה במתחם התיירות בים המלח

  • מספר מכרז2/18
  • תאריך פרסום המכרז25/10/2018
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז21/11/2018
  • תאריך עדון המכרז03/12/2018
  • תאריך אחרון להגשת שאלות21/11/2018
  • תאריך אחרון להגשת הצעות19/12/2018

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה להציע הצעות והסכם

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם

נספח א (1) - טופס רישום למכרז

להורדהנספח א (1) - טופס רישום למכרז

מסמך מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה - הבהרה מספר 1

להורדהמסמך מענה לשאלות הבהרה

הזמנה להציע הצעות מעודכנת לאחר הבהרה מספר 1

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם - מעודכנים לאחר הבהרה מספר 1

כתב כמויות מעודכן לאחר הבהרה מספר 1

להורדהכתב כמויות להגשה - מעודכן לאחר הבהרה מספר 1

הודעות