דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז פומבי מס' 1/18 לביצוע עבודות פיתוח כפר האומנים צוקים בערבה התיכונה

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה להציע הצעות והסכם

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

טופס רישום למכרז

להורדהטופס רישום למכרז 1/18

הודעה על שינוי מקום סיור קבלנים

להורדההודעה בדבר שינוי מקום סיור קבלנים

הבהרה מס' 1 - מענה לשאלות הבהרה ועדכון ביוזמת המזמין

מסמך מענה לשאלות הבהרה ועדכונים ביוזמת המזמין

להורדההבהרה מס' 1 - מסמך מענה לשאלות הבהרה ועדכונים ביוזמת המזמין

נספח ד' - מפרט טכני מיוחד על נספחיו - מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

להורדהנספח ד' - מפרט טכני מיוחד על נספחיו

כתב כמויות - מעודכן לאחר הבהרה מספר 1

להורדהכתב כמויות - מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

הודעות

site by tq.soft