החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 1/18 לביצוע עבודות פיתוח כפר האומנים צוקים בערבה התיכונה

  • מספר מכרז1/18
  • תאריך פרסום המכרז03/06/2018
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז25/06/2018
  • תאריך עדון המכרז26/06/2018
  • תאריך אחרון להגשת שאלות25/06/2018
  • תאריך אחרון להגשת הצעות09/07/2018

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה להציע הצעות והסכם

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

טופס רישום למכרז

להורדהטופס רישום למכרז 1/18

הודעה על שינוי מקום סיור קבלנים

להורדההודעה בדבר שינוי מקום סיור קבלנים

הבהרה מס' 1 - מענה לשאלות הבהרה ועדכון ביוזמת המזמין

מסמך מענה לשאלות הבהרה ועדכונים ביוזמת המזמין

להורדההבהרה מס' 1 - מסמך מענה לשאלות הבהרה ועדכונים ביוזמת המזמין

נספח ד' - מפרט טכני מיוחד על נספחיו - מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

להורדהנספח ד' - מפרט טכני מיוחד על נספחיו

כתב כמויות - מעודכן לאחר הבהרה מספר 1

להורדהכתב כמויות - מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

הודעות