דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז פומבי מס' 8/17 למתן שירותי ליסינג תפעולי

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות - ערבית

הודעה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים - עברית

הודעה בדבר דחיית מועדים בערבית

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים - ערבית

הודעה בדבר דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

להורדההודעה בדבר דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הזמנה להציע הצעות לאחר הבהרה מספר 1

להורדההזמנה להציע הצעות לאחר הבהרה מספר 1

הסכם לאחר הבהרה מספר 1

להורדההסכם - לאחר הבהרה מספר 1

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות - מס' 2

להורדההודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות - הודעה מס' 2

הודעה בדבר דחיית מועדי שאלות הבהרה והגשת הצעות - מס' 3

להורדההודעה בדבר דחיית מועד שאלות הבהרה ומועד הגשת הצעות - הודעה מס' 3

הבהרה מספר 2

להורדההבהרה מספר 2

הזמנה להציע הצעות לאחר הבהרה מספר 2

להורדההזמנה להציע הצעות לאחר הבהרה מספר 2

הודעה בדבר דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

להורדההודעה בדבר דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

הודעות

site by tq.soft