החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 8/17 למתן שירותי ליסינג תפעולי

מכרז פומבי מס' 8/17 למתן שירותי ליסינג תפעולי

  • מספר מכרז8/17
  • תאריך פרסום המכרז07/11/2017
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז19/11/2017
  • תאריך עדון המכרז19/02/2018
  • תאריך אחרון להגשת שאלות04/02/2018
  • תאריך אחרון להגשת הצעות22/02/2018

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות - ערבית

הודעה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים - עברית

הודעה בדבר דחיית מועדים בערבית

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים - ערבית

הודעה בדבר דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

להורדההודעה בדבר דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הזמנה להציע הצעות לאחר הבהרה מספר 1

להורדההזמנה להציע הצעות לאחר הבהרה מספר 1

הסכם לאחר הבהרה מספר 1

להורדההסכם - לאחר הבהרה מספר 1

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות - מס' 2

להורדההודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות - הודעה מס' 2

הודעה בדבר דחיית מועדי שאלות הבהרה והגשת הצעות - מס' 3

להורדההודעה בדבר דחיית מועד שאלות הבהרה ומועד הגשת הצעות - הודעה מס' 3

הבהרה מספר 2

להורדההבהרה מספר 2

הזמנה להציע הצעות לאחר הבהרה מספר 2

להורדההזמנה להציע הצעות לאחר הבהרה מספר 2

הודעה בדבר דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

להורדההודעה בדבר דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

הודעות