דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז מס' 1/17 להתקשרות עם קבלן לסלילת כביש עין בוקק - חמי זוהר והקמת גשר נחל רום

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה והסכם

להורדההזמנה והסכם

מפרט טכני מיוחד

להורדהמפרט טכני מיוחד

נספחי מפרט טכני

להורדהנספחים למפרט הטכני

כתב כמויות

הודעה בדבר שינוי מקום כינוס סיור הקבלנים

להורדההודעה בדבר שינוי מקום כינוס סיור קבלנים

הודעה בדבר דחיית מועד תשלום דמי השתתפות

להורדההודעה בדבר דחיית מועד תשלום דמי השתתפות

הבהרה מס' 1 ומסמכי מכרז מעודכנים

הבהרה מס' 1

להורדההבהרה מס' 1

הזמנה והסכם לאחר הבהרה מס' 1

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם - מעודכנים לאחר הבהרה מס' 1

מפרט טכני מיוחד לאחר הבהרה מס' 1

להורדהמפרט טכני מיוחד - מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

נספחי מפרט טכני מיוחד לאחר הבהרה מס' 1

להורדהנספחי מפרט טכני מיוחד - מעודכנים לאחר הבהרה מס' 1

כתב כמויות לאחר הבהרה מס' 1

להורדהכתב כמויות עדכני - לאחר הבהרה מס' 1

הודעה בדבר דחיית מועד הגשה - דחייה שנייה

להורדההודעה בדבר דחיית מועד הגשה - הודעה שנייה

הודעות

site by tq.soft