דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז 7/16 לביצוע עבודות לניקוז, שיקום ופיתוח במתחם חמי זוהר, שלב ב'

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה להציע הצעות והסכם

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם

מפרט טכני מיוחד על נספחיו - נספח ד' להסכם

להורדהנספח ד' להסכם - מפרט טכני מיוחד על נספחיו

הבהרה מס' 1 כולל נספחים מעודכנים

הבהרה מס' 1

להורדההבהרה מס' 1

נספח ד' - מפרט טכני מיוחד על נספחיו - מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

להורדהנספח ד' - מפרט טכני - מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

נספח ה' - מבוא לכתב כמויות

להורדהנספח ה' - מבוא לכתב הכמויות

נספח ה' - כתב הכמויות - מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

להורדהנספח ה' - כתב כמויות - מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

כתב כמויות בפורמט פתוח - לא להגשה - שימוש פנימי בלבד

להורדהכתב כמויות בפורמט פתוח - לא להגשה - שימוש פנימי בלבד

הודעות

site by tq.soft