החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 1/15- ביצוע קידוחים לבדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות

  • מספר מכרז1/15
  • תאריך פרסום המכרז09/01/2015
  • תאריך עדון המכרז09/01/2015
  • תאריך סיור קבלנים19/01/2015
  • תאריך אחרון להגשת שאלות26/01/2015
  • תאריך אחרון להגשת הצעות03/03/2015

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה בדבר שינוי מקום התכנסות לסיור קבלנים

להורדההודעה בדבר שינוי מקום התכנסות לסיור קבלנים

הזמנה, הסכם ומפרט טכני

להורדההזמנה, הסכם ומפרט טכני

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

הודעה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הודעות

ביצוע קידוחים לבדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות