דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מכרז פומבי מס' 5/23 לביצוע עבודות ניפוץ עבור הגדלת קו ביוב מאסף ראשי בעין בוקק

מודעה לעיתונות בעברית - מכרז 5-23

להורדהמודעה לעיתונות בעברית - מכרז 5-23

מודעה לעיתונות בערבית - מכרז 5-23

להורדהמודעה לעיתונות בערבית - מכרז 5-23

הזמנה והסכם מכרז 5-23

מסמך א (6) כתב כמויות מכרז 5-23

להורדהכתב כמויות להגשה - מכרז 5-23

נספח ד - מפרט טכני מיוחד

להורדהנספח ד - מפרט טכני מיוחד

נספחים למפרט טכני מיוחד

להורדהנספחים למפרט טכני מיוחד

הודעה בדבר עדכון תנאי סף ומועד סיור קבלנים

להורדההודעה בדבר עדכון תנאי סף ומועד סיור קבלנים - עברית

הזמנה והסכם בעקוב אחר השינויים - עדכון 1 - לא להגשה

להורדההזמנה והסכם בעקוב אחר השינויים - עדכון 1 - לא להגשה

הזמנה והסכם בעקוב אחר השינויים - עדכון 2 - לא להגשה

להורדההזמנה והסכם בעקוב אחר השינויים - עדכון 2 - לא להגשה

מענה לשאלות הבהרה מכר 5-23

להורדהמענה לשאלות הבהרה מכרז 5-23

טופס רישום מכרז 5-23

להורדהטופס רישום מכרז 5-23

הודעות

site by tq.soft