החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 5/21 לביצוע עבודות פיתוח להקמת טיילת נופית דרך בן גוריון לצד מצוק צין - רמת נגב

  • מספר מכרז5/21
  • תאריך פרסום המכרז13/10/2021
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז01/11/2021
  • תאריך אחרון להגשת שאלות01/11/2021
  • תאריך אחרון להגשת הצעות18/11/2021

הודעה לעיתונות ערבית

הזמנה להציע הצעות והסכם - מכרז 5/21

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם - מכרז 5-21

נספחים למפרט טכני מיוחד

להורדהנספחים למפרט טכני מיוחד

מסמך ד - כתב כמויות להגשה

להורדהמסמך ד - כתב כמויות להגשה

הודעות