החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 4/21 לביצוע עבודות שיקום, שדרוג ופיתוח טיילת אלברט והר גמל במצפה רמון

  • מספר מכרז4/21
  • תאריך פרסום המכרז13/07/2021
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז03/08/2021
  • תאריך אחרון להגשת שאלות03/08/2021
  • תאריך אחרון להגשת הצעות17/08/2021

הודעה לעיתונות - עברית

להורדההודעה לעיתונות - עברית

הודעה לעיתונות - ערבית

להורדההודעה לעיתונות - ערבית

הזמנה להציע הצעות והסכם מכרז 4/21

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם - מכרז 4-21

נספח ד' - מפרט טכני מיוחד על נספחיו

להורדהנספח ד - מפרט טכני מיוחד על נספחיו - מכרז 4-21

מסמך ד - כתב כמויות להגשה

להורדהמסמך ד - כתב כמויות להגשה

הודעות