החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעה שנייה בדבר דחיית מועדים

מס' הודעה נושא התקשרות תאריך קבלת
החלטה
עיקרי
ההחלטה