החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

נספחים למפרט טכני מיוחד

מס' שם המכרז מועד פרסום תאריך עדכון
אחרון
תאריך סיור
קבלנים
תאריך אחרון
לתשלום
תאריך הגשת
הצעות
מסמכים
והודעות