החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

נספח ד - מפרט טכני מיוחד

מס' שם המכרז מועד פרסום תאריך עדכון
אחרון
תאריך סיור
קבלנים
תאריך אחרון
לתשלום
תאריך הגשת
הצעות
מסמכים
והודעות