החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הזמנה להציע הצעות מיון מוקדם מכרז 1-21 -פרסום שני גרסא מיום 07.06.2021 - נוסח מחייב להגשה

מס' שם המכרז מועד פרסום תאריך עדכון
אחרון
תאריך סיור
קבלנים
תאריך אחרון
לתשלום
תאריך הגשת
הצעות
מסמכים
והודעות