פיתוח בר קיימא

           ♦עקרונות                 ♦יישום                   ♦קווי פעולה בתחום הפרויקטים                קווי פעולה בתחום הניהול הפנים ארגוני  

 
תנופת הפיתוח והאחריות על תשתיות חיוניות ועל משאבי טבע בקנה מידה לאומי מחייבת את הגורמים הממשלתיים להתנהל באופן מושכל ואחראי בפרויקטים שאותם הם מקדמים.
החלטה מס' 246 הגדירה את מדיניותה של ממשלת ישראל בכל הנוגע לפיתוח בר-קיימא.
רשות החברות הממשלתיות נדרשה לעניין ועדכנה את מדיניותה בנושא בחוזר מיוחד (29.6.09). 
בהתאם, גיבשה "החברה להגנות ים המלח" את מדיניותה לפיתוח בר-קיימא, שמטרותיה הן יצירת שיפור מתמיד ורב ממדי בהתנהלות החברה, צמצום ההשפעות הסביבתיות השליליות הנלוות לפעילויותיה וחיזוק השפעתה החיובית על הסביבה שבה היא פועלת.
 
המדיניות שגובשה בחל"י עוסקת בשני מישורים:
1. פעילות החברה וגישתה לפרויקטים שהיא מנהלת.
2. פעילות החברה וגישתה לניהול הפנים ארגוני.
 
עקרונות 
 • חל"י תשלב שיקולים סביבתיים כחלק בלתי נפרד מתהליך קבלת ההחלטות בארגון ואופן התנהלותה השוטף כמתחייב על-פי דין ובאופן התנדבותי, ובלבד שתצומצם במידת האפשר טביעת הרגל הסביבתית הנלווית לפעילויותיה. 
 • חל"י תשאף לצמצום פגיעה בערכי טבע, נוף וסביבה תוך שימוש מושכל במשאבי הטבע, חיפוש מתמיד אחר חלופות המאופיינות בצמצום הפגיעה בערכים הנ"ל ככל האפשר ושילוב שיקולים נופיים וסביבתיים במסגרת התכנון והביצוע בפרויקטים המקודמים על-ידה.
 • חל"י תשאף להטמיע ערכי סביבה בתרבות הארגונית, תוך אימוץ אמות מידה סביבתיות מתקדמות ופעילות להגברת המודעות והמחויבות הסביבתית בקרב עובדיה וגורמי החוץ הפועלים מטעמה.
 • חל"י תשאף לקידום השקיפות הציבורית, שיתוף הקהילה המקומית ופעילות משותפת עם הרשויות והגורמים הסביבתיים הרלוונטיים.
 • חל"י תפעל לקידום הבנה טובה יותר של הבעיות הצפויות ולצמצומן עד למינימום ההכרחי.
 
יישום
בבואנו לקדם את יישום עקרונות המדיניות כמפורט לעיל, עלינו למפות את קווי הפעילות הבאים בשירות העקרונות הנ"ל - תחילה את קווי הפעילות הקיימים ולאחר מכן את קווי הפעילות העתידיים, זאת בשני מישורי הפעילות שצוינו לעיל (ניהול פרויקטים, ניהול פנים ארגוני). 
חזרה לראש העמוד
 
קווי פעולה במסגרת ניהול פרויקטלי שוטף
 • הפחתת הזיהום במקור (הפחתה במקור, שימוש חוזר, מחזור ועוד);
 • ניהול משקי האנרגיה, המים והפסולת של אתרי ההלנה (בתי המלון) וההסעדה במתחם;
 • הרחקת פעילויות יוצרות מפגעים ומטרדים סביבתיים מאזורים רגישים, בעיקר מאזורי ההלנה, וריכוזן ככל האפשר;
 • הקפדה על בנייה לפי כללי הבנייה הירוקה, לרבות: שימוש בחומרי בנייה ידידותיים לסביבה, בנייה חוסכת אנרגיה, שיפור הנוחות האקלימית, שימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים, חיסכון במים ובנייה משמרת מים, שימוש חוזר ומחזור פסולת;
 • הכשרת מסלולים נפרדים להולכי רגל ולרוכבי אופניים;
 • מניעת מטרדי רעש באתרי הלנה על-ידי מניעת הפניה של שימושי קרקע רועשים לכיוונם, יצירת חיץ פיסי בין אתרי ההלנה למקורות הרעש והטלת מגבלות על שעות הפעילות;
 • בהיבט הנופי - מתן דגש על השתלבות הפיתוח התיירותי החדש בטבע ובנוף, תוך שמירת המרקם האקולוגי-נופי, אופיו המדברי של האזור וסביבתו הטבעית. כל אלה, תוך צמצום, ככל האפשר, של עבודות העפר והתאמת התשתיות והבינוי לטופוגרפיה. החברה תשאף לאיחוד תשתיות במידת האפשר, להחזרת פני השטח, ככל האפשר, למצבם הקודם עם תום הפיתוח  ולשימוש באלמנטים ובגימור התואמים את פני השטח. 
 
פרויקט פיתוח מתחם התיירות
חל"י הכינה, באמצעות צוות תכנון רב-תחומי גדול, תוכנית חדשה למתחם התיירות, המשלבת את שני חלקי המתחם הקיימים (עין בוקק וחמי זוהר) עם חלק חדש של המתחם, המצוי ביניהם. בין היתר, שולבו בצוות מגוון יועצים בתחומי הסביבה והבנייה הירוקה. תוכנית זו, המצויה בשלבי אישור מתקדמים, מהווה דוגמה ליישום עקרונות פיתוח בר-קיימא במרחב ייחודי זה: 
 
 • שילוב מרבי ומיטבי בין הקיים והחדש, עם אוריינטציה לים ולמצוק;
 • התאמה מרבית לטופוגרפיה, תוך פריסת הבינוי החדש על המדרון ומניעת הסתרה;
 • פיתוח טיילת ציבורית רציפה לכל אורך החוף, המשלבת נסיעה באופניים ובשאטל תיירותי, אשר יביאו לצמצום השימוש ברכב פרטי ולהגבלת חלקים גדולים מהמתחם להולכי רגל בלבד;
 • איסור בינוי והשפעות סביבתיות על השטחים הרגישים המצויים ממערב לכביש  90 (מצוק ההעתקים ומרגלותיו);
 • שמירה על ערכי הטבע הייחודיים במתחם ושמירה על אזורי חיץ לשם הגנה עליהם – נחל רום, נחל זוהר ועצים לשימור;
 • עידוד התכנון האקלימי הן בבנייה הן בשטחי החוץ, עם דגש על הצללה מרבית בתנאי האקלים הייחודיים;
 • מגוון רחב של הוראות לבנייה ירוקה במרחב הציבורי ובמגרשים המיועדים לבנייה - לרבות תמריצים בזכויות בנייה ובתוספת חדרי מלון למלונות שיאמצו הוראות בנייה ירוקה מעבר לנדרש;
 • איחוד תשתיות, ככל האפשר ובמידת האפשר, ללא פגיעה בערכי טבע ונוף, ותוך התחשבות בשיקולי בטיחות. העדפה להנחת תשתיות תת-קרקעיות בשטחים מופרים ולאורך דרכים;
 • הקמת אטרקציות תיירותיות ומתחמי בילוי, אתרים ומסלולים נוספים בעלי השפעה מזערית על הסביבה, שיקלו את הלחץ, ככל האפשר, מאתרים טבעיים עמוסים במבקרים; 
 • ניצול המרחב התת-קרקעי למגוון רחב של שימושים, לרבות הטמנת תשתיות, חנייה ושימושים לוגיסטיים.
 
קווי פעולה הנוגעים לניהול הפנים ארגוני
 • הותקן מפסק חשמל כללי.
 • מופעל מערך מחזור נייר. 
 • הוצבו מתקני איסוף לתקליטורים, לפסולת אלקטרונית ולסוללות משומשות.
 • הותקנו מתקנים לסינון מים.
 • ביצוע בדיקה שנתית סביבתית-תעסוקתית לניטור גורמים ביולוגיים ולניטור תנאים פיסיקליים במטרה להגן על בריאות העובדים.
 • הפחתת צריכת החשמל בהפעלת ציוד מחשוב.
 • שימוש בכלים רב פעמיים במטרה לצמצם את השימוש בחומרים בלתי מתכלים ואת נפח הפסולת.
 • רכישת אמצעים להפחתת השימוש בנייר.
 • רכישת נורות חסכוניות בצריכת חשמל.
 • רכישת מערכת מיזוג בעלת דירוג אנרגטי גבוה.
 • התקנת מערכת לבקרת הטמפרטורה בפעילות המזגנים