דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הודעה בדבר עדכון תנאי סף ומועדים

מס' שם המכרז מועד פרסום תאריך עדכון
אחרון
תאריך סיור
קבלנים
תאריך אחרון
לתשלום
תאריך הגשת
הצעות
מסמכים
והודעות
site by tq.soft