תת"ל אילות

• פיתוח התיירות בעיר אילת ומרחב חבל אילות, מקודמים באופן מואץ ובתעדוף גבוה, ע"י משרד התיירות וממשלת ישראל, כאשר מרחב חבל אילות, מהווה את המשלים המדברי לפיתוחה של העיר אילת כיעד מרכזי ומוביל לתיירות בעולם וכחלק מפרויקט המוצר המדברי של מדינת ישראל.

• בהתאמה ליעדי הפיתוח של המדינה ובסיוע משרד התיירות, השלימה חל"י והמועצה האזורית חבל אילות תכנית מקיפה לפיתוח המרחב המדברי של חבל אילות, שמימושה מחייב מתן תוקף ועיגונה כחוק. החסמים והפערים בתכניות המתאר התקפות והעדר תשתית תכנונית תיירותית, אינם מאפשרים למשרד התיירות ולאזור לעמוד ביעדים הלאומיים שהציבה המדינה.

• לצורך קידום ומימוש התוכנית באופן מיטבי וכדי לתת מענה לפיתוח התיירותי כאמור, נדרשות הסדרות סטטוטוריות לצורך הכנת תוכנית סטטוטורית מפורטת מכוחה ניתן להוציא היתרי בניה; בהחלטת הממשלה 4662 מיום 4/8/2019 נקבע, כי ההסדרה הסטטוטורית תקודם בוועדה לתשתיות לאומיות.

• התת"ל יכלול, בין היתר, הסדרה סטטוטורית של אכסון תיירותי מגוון ובתפיסה מרחבית - אזורית, תשתיות תומכות, אטרקציות תיירותיות, צרכי הציבור ברצועת החוף וצרכים נוספים ככל שיידרש.

  • אזור: המוצר הדרומי
  • סטטוס: הכנת חומר לאישור מתווה תת"ל
  • מועד סיום: רבעון 2 2024

המוצר הדרומי