החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 3/21 למתן שירותי מדידה

  • מספר מכרז3/21
  • תאריך פרסום המכרז30/08/2020
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז13/10/2021
  • תאריך עדון המכרז05/10/2021
  • תאריך אחרון להגשת שאלות13/10/2021
  • תאריך אחרון להגשת הצעות27/10/2021

הודעה לעיתונות - עברית

להורדההודעה לעיתונות - עברית

הודעה לעיתונות - ערבית

להורדההודעה לעיתונות - ערבית

הזמנה והסכם - גרסה לא עדכנית - לא להגשה

להורדההזמנה והסכם - מכרז 3-21 שירותי מדידות

הזמנה והסכם מכרז 3/21 שירותי מדידה - גרסה מעודכנת להגשה

להורדההזמנה והסכם מכרז 3/21 - גרסה מעודכנת

הודעה בדבר עדכון תנאי סף ודחיית מועדים

להורדההודעה בדבר עדכון תנאי סף ודחיית מועדים

הודעות