החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 2/20 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות באילת

  • מספר מכרז2/20
  • תאריך פרסום המכרז31/03/2020
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז06/05/2020
  • תאריך אחרון להגשת שאלות06/05/2020
  • תאריך אחרון להגשת הצעות21/05/2020

הודעה לעיתונות - עברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות - ערבית

להורדההודעה לעיתונות - ערבית

הזמנה להציע הצעות - מכרז פומבי מס' 2/20

להורדההזמנה להציע הצעות - מכרז פומבי מס' 2/20

הסכם - מכרז פומבי מס' 2/20

להורדהמסמך ב' - הסכם מכרז פומבי מס' 2/20

הודעות