החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מספר 4/19 לביצוע עבודות הגנה ושיקום בסוללת החוף באזור הביניים (בין חמי זוהר לעין בוקק)

  • מספר מכרז4/19
  • תאריך פרסום המכרז22/08/2019
  • תאריך עדון המכרז18/11/2019
  • תאריך סיור קבלנים16/09/2019
  • תאריך אחרון להגשת שאלות27/10/2019
  • תאריך אחרון להגשת הצעות25/12/2019

מכרז 4/19 הזמנה להציע הצעות והסכם - מעודכן

להורדה 4-19 הזמנה להציע הצעות והסכם - נוסח מעודכן

כתב כמויות להגשה - מסמך ד' להזמנה

להורדהכתב כמויות להגשה - מסמך ד' להזמנה- מעודכן

הודעה בדבר עדכון תנאי סף ומועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים ועדכון מסמכי מכרז.

הודעה לעיתונות בדבר עדכון תנאי סף ומועדים

להורדההודעה לעיתונות בדבר עדכון תנאי סף ומועדים

הודעה בדבר עדכון מועדים ומענה לשאלות - מכרז 4/19

להורדהמסמך תשובות לשאלות הבהרה ודחיית מועדים - 18.11.19

הודעות