החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מספר 4/19 לביצוע עבודות הגנה ושיקום בסוללת החוף באזור הביניים (בין חמי זוהר לעין בוקק)

  • מספר מכרז4/19
  • תאריך פרסום המכרז22/08/2019
  • תאריך עדון המכרז30/08/2019
  • תאריך סיור קבלנים16/09/2019
  • תאריך אחרון להגשת שאלות25/09/2019
  • תאריך אחרון להגשת הצעות27/10/2019

מכרז 4/19 הזמנה להציע הצעות והסכם - מעודכן

להורדה 4-19 הזמנה להציע הצעות והסכם - נוסח מעודכן

מפרט טכני מיוחד על נספחיו - נספח ד' להסכם

להורדהמפרט טכני מיוחד - נספח ד' להסכם

כתב כמויות להגשה - מסמך ד' להזמנה

להורדהכתב כמויות להגשה - מסמך ד' להזמנה

הודעה לעיתונות בדבר עדכון תנאי סף ומועדים

להורדההודעה לעיתונות בדבר עדכון תנאי סף ומועדים

הודעות

נגישות