החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 1/19 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות באזור ים המלח

  • מספר מכרז1/19
  • תאריך פרסום המכרז21/02/2019
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז11/03/2019
  • תאריך אחרון להגשת שאלות11/03/2019
  • תאריך אחרון להגשת הצעות27/03/2019

הודעה לעיתונות - עברית

להורדההודעה לעיתונות - עברית

הודעה לעיתונות - ערבית

להורדההודעה לעיתונות - ערבית

הודעות