החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ישראל קלר ייעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים בע"מ