החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 7/17 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות באזור ים המלח

מכרז פומבי מס' 7/17 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות באזור ים המלח

  • מספר מכרז7/17
  • תאריך פרסום המכרז14/09/2017
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז16/10/2017
  • תאריך אחרון להגשת שאלות16/10/2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעות06/11/2017

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעות