החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 4/17 להתקשרות עם קבלן לביצוע עבודות לבניית מבנים בחוף הציבורי המרכזי בעין בוקק

  • מספר מכרז4/17
  • תאריך פרסום המכרז02/03/2017
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז27/03/2017
  • תאריך עדון המכרז12/03/2017
  • תאריך אחרון להגשת שאלות27/03/2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעות23/04/2017

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

טופס רישום למכרז

להורדהטופס רישום למכרז

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודע לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה בדבר מקום כינוס סיור קבלנים

להורדההודעה בדבר מקום כינוס סיור הקבלנים

הבהרה מס' 1 - מענה לשאלות הבהרה

להורדההבהרה מס' 1 - מענה לשאלות הבהרה

הודעות