החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז מס' 1/17 להתקשרות עם קבלן לסלילת כביש עין בוקק - חמי זוהר והקמת גשר נחל רום

מכרז מס' 1/17 להתקשרות עם קבלן לסלילת כביש עין בוקק - חמי זוהר והקמת גשר נחל רום

  • מספר מכרז1/17
  • תאריך פרסום המכרז23/02/2017
  • תאריך עדון המכרז05/04/2017
  • תאריך אחרון להגשת שאלות21/03/2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעות25/04/2017

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה והסכם

להורדההזמנה והסכם

מפרט טכני מיוחד

להורדהמפרט טכני מיוחד

נספחי מפרט טכני

להורדהנספחים למפרט הטכני

כתב כמויות

הודעה בדבר שינוי מקום כינוס סיור הקבלנים

להורדההודעה בדבר שינוי מקום כינוס סיור קבלנים

הודעה בדבר דחיית מועד תשלום דמי השתתפות

להורדההודעה בדבר דחיית מועד תשלום דמי השתתפות

הבהרה מס' 1 ומסמכי מכרז מעודכנים

הבהרה מס' 1

להורדההבהרה מס' 1

הזמנה והסכם לאחר הבהרה מס' 1

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם - מעודכנים לאחר הבהרה מס' 1

מפרט טכני מיוחד לאחר הבהרה מס' 1

להורדהמפרט טכני מיוחד - מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

נספחי מפרט טכני מיוחד לאחר הבהרה מס' 1

להורדהנספחי מפרט טכני מיוחד - מעודכנים לאחר הבהרה מס' 1

כתב כמויות לאחר הבהרה מס' 1

להורדהכתב כמויות עדכני - לאחר הבהרה מס' 1

הודעה בדבר דחיית מועד הגשה - דחייה שנייה

להורדההודעה בדבר דחיית מועד הגשה - הודעה שנייה

הודעות