החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 7/16 לביצוע עבודות לניקוז, שיקום ופיתוח במתחם חמי זוהר, שלב ב'

  • מספר מכרז07/16
  • תאריך פרסום המכרז08/12/2016
  • תאריך עדון המכרז08/12/2016
  • תאריך אחרון להגשת שאלות27/12/2016
  • תאריך אחרון להגשת הצעות18/01/2017

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה להציע הצעות והסכם

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם

מפרט טכני מיוחד על נספחיו - נספח ד' להסכם

להורדהנספח ד' להסכם - מפרט טכני מיוחד על נספחיו

הבהרה מס' 1 כולל נספחים מעודכנים

הבהרה מס' 1

להורדההבהרה מס' 1

נספח ד' - מפרט טכני מיוחד על נספחיו - מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

להורדהנספח ד' - מפרט טכני - מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

נספח ה' - מבוא לכתב כמויות

להורדהנספח ה' - מבוא לכתב הכמויות

נספח ה' - כתב הכמויות - מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

להורדהנספח ה' - כתב כמויות - מעודכן לאחר הבהרה מס' 1

כתב כמויות בפורמט פתוח - לא להגשה - שימוש פנימי בלבד

להורדהכתב כמויות בפורמט פתוח - לא להגשה - שימוש פנימי בלבד

הודעות