החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 5/16 למתן שירותי ניהול לפרויקט ניקוז, שיקום ופיתוח במתחם חמי זוהר בים המלח – שלב ב

מכרז פומבי מס' 5/16 למתן שירותי ניהול לפרויקט ניקוז, שיקום ופיתוח במתחם חמי זוהר בים המלח – שלב ב

  • מספר מכרז05/16
  • תאריך פרסום המכרז12/07/2016
  • תאריך עדון המכרז26/07/2016
  • תאריך אחרון להגשת שאלות31/07/2016
  • תאריך אחרון להגשת הצעות18/08/2016

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה להציע הצעות והסכם

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם

הודעה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים

הודעה בדבר דחיית מועדים בערבית

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים בערבית

הודעות