החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 4/15- הזמנה להציע הצעות למתן שירותי בדיקות מעבדה

  • מספר מכרז4/15
  • תאריך פרסום המכרז27/02/2015
  • תאריך עדון המכרז27/02/2015
  • תאריך אחרון להגשת שאלות11/03/2015
  • תאריך אחרון להגשת הצעות14/04/2015

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים

הזמנה והסכם

להורדההזמנה והסכם

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

הבהרות

הבהרה מס' 1 ודחיית מועד הגשה

להורדההבהרה מס' 1 והודעה בדבר דחיית מועד

הודעות

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי בדיקות מעבדה