החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 3/15- לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ופיקוח בטיחות

  • מספר מכרז3/15
  • תאריך פרסום המכרז13/02/2015
  • תאריך עדון המכרז13/02/2015
  • תאריך אחרון להגשת שאלות09/03/2015
  • תאריך אחרון להגשת הצעות23/03/2015

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה 1- בדבר שינוי תנאים ודחיית מועדים

להורדההודעה 1- בדבר שינוי תנאים ודחיית מועדים בעברית

הודעה 1- בדבר שינוי תנאים ודחיית מועדים בערבית

להורדההודעה 1- בדבר שינוי תנאים ודחיית מועדים בערבית

הודעה 2- בדבר שינוי תנאי סף ודחיית מועדים- עברית

להורדההודעה 2- בדבר שינוי תנאי סף ודחיית מועדים- עברית

הודעה 2- בדבר שינוי תנאי סף ודחיית מועדים- ערבית

להורדההודעה 2- בדבר שינוי תנאי סף ודחיית מועדים- ערבית

הזמנה והסכם

להורדההזמנה והסכם

הבהרות

הבהרה 1

להורדההבהרה מספר 1

הבהרה 2

להורדההבהרה 2

הודעות

מתן שירותי ייעוץ ופיקוח בטיחות.

 

שימו לב להודעה 2 מיום 5/3/2015 בדבר שינוי תנאי סף ודחיית מועדים, ההזמנה כוללת את השינויים.