החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 11/14- הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ליסינג תיפעולי

  • מספר מכרז11/14
  • תאריך פרסום המכרז18/12/2014
  • תאריך עדון המכרז04/01/2015
  • תאריך אחרון להגשת שאלות19/01/2015
  • תאריך אחרון להגשת הצעות02/02/2015

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה לעיתונות בעברית- תיקון תנאי סף ושינוי מועדים

להורדההודעה לעיתונות בעברית- תיקון תנאי סף ושינוי מועדים

הודעה לעיתונות בערבית- תיקון תנאי סף ושינוי מועדים

להורדההודעה לעיתונות בערבית- תיקון תנאי סף ושינוי מועדים

מסמכי המכרז

להורדהמסמכי המכרז

הזמנה להציע הצעות

להורדההזמנה להציע הצעות

הסכם

להורדההסכם

הצעה כספית בקובץ אקסל

להורדההצעה כספית בקובץ אקסל

הודעה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הזמנה להציע הצעות בעקוב אחר שינוים- לא להגשה

להורדההזמנה להציע הצעות ב"עקוב אחר שינוים"- לא להגשה

הסכם בעקוב אחר שינוים- לא להגשה

להורדההסכם ב"עקוב אחר שינויים"- לא להגשה

הודעות

שירותי ליסינג תיפעולי