החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 09/14- פנייה לקבלת הצעות לביצוע קידוחי ניסיון ובדיקות גיאוטכניות

  • מספר מכרז09/14
  • תאריך פרסום המכרז14/11/2014
  • תאריך עדון המכרז14/11/2014
  • תאריך סיור קבלנים24/11/2014
  • תאריך אחרון להגשת שאלות01/12/2014
  • תאריך אחרון להגשת הצעות08/12/2014

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה, הסכם ומפרט טכני (כולל מפות קידוחים)

להורדההזמנה, הסכם ומפרט טכני (כולל מפות קידוחים)

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

הבהרות

הבהרה מספר 1 ונספחים להבהרה

להורדההבהרה מספר 1 ונספחים להבהרה

הודעות

ביצוע קידוחי ניסיון ובדיקות גיאוטכניות