החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 08/14- לביצוע עבודות להגבהת החופים הציבוריים במתחם התיירות בחמי- זוהר

  • מספר מכרז08/14
  • תאריך פרסום המכרז07/11/2014
  • תאריך עדון המכרז07/11/2014
  • תאריך סיור קבלנים17/11/2014
  • תאריך אחרון להגשת שאלות23/11/2014
  • תאריך אחרון להגשת הצעות11/12/2014

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה והסכם

להורדההזמנה והסכם

מפרט טכני

להורדהמפרט טכני

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

כתב כמויות בפורמט SKN

להורדהכתב כמויות בפורמט SKN

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הבהרה מספר 2

להורדההבהרה מספר 2

הבהרה מספר 3

להורדההבהרה מספר 3

הודעות

ביצוע עבודות דחופות להגבהת החופים הציבוריים במתחם התיירות חמי- זוהר