החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 6/15 - התקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות באזור ים המלח

התקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות באזור ים המלח

  • מספר מכרז06/15
  • תאריך פרסום המכרז09/11/2015
  • תאריך אחרון להגשת שאלות24/11/2015
  • תאריך אחרון להגשת הצעות09/12/2015

01/13

הודעות ועדכונים

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הבהרה מספר 2

להורדההבהרה מספר 2

הבהרה מספר 3

להורדההבהרה מספר 3

הזמנה להציע הצעות

להורדההזמנה להציע הצעות לביצוע קידוחי ניסיון

כרך מפרט טכני מיוחד

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות למכרז

02/13

הודעות ועדכונים

הודעות

הבהרות

הזמנה להציע הצעות

להורדההזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות בקטעים 214.8-218.1 בכביש 90("קטע צפוני") באזור ים המלח

הסכם

להורדההסכם

נספח יג להסכם

להורדהנספח יג' להסכם

כרך מפרט טכני מיוחד

להורדהמפרט טכני מיוחד

נספח 6 למפרט הטכני המיוחד

להורדהנספח 6 למפרט טכני מיוחד

פרק 59- של המפרט הטכני המיוחד

להורדהפרק 59- למפרט הטכני המיוחד

04/13

הודעות ועדכונים

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הבהרה מספר 2

להורדההבהרה מספר 2

הבהרה מספר 3

להורדההבהרה מספר 3

הזמנה להציע הצעות

להורדההזמנה להציע הצעות- מכרז 04/13

הסכם

להורדההסכם- מכרז 04/13

כרך מפרט טכני מיוחד

להורדהמפרט טכני מיוחד

04/14

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעיברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות- ערבית

מסמכי המכרז

להורדהמסמכי המכרז (הזמנה להציע הצעות והסכם)

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות- מעודכן

מפרט טכני

להורדהנספח ד' מפרט טכני

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

כתב כמויות מעודכן

להורדהכתב כמויות מעודכן

נספח א- רשימת תוכניות מעודכן

להורדהנספח א- רשימת תוכניות- עדכון

כתב כמויות בקובץ SKN

להורדהכתב כמויות בקובץ SKN

05/14

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

כתב כמויות- לאחר הבהרות

להורדהכתב כמויות- לאחר הבהרות

מפרט טכני מיוחד- לאחר הבהרות

להורדהנספח ד'- מפרט טכני מיוחד- לאחר הבהרות

רשימת תוכניות מעודכנת

להורדהרשימת תוכניות מעודכנת

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדהמסמך הבהרות- מספר 1

הבהרה מספר 2

להורדההבהרה מספר 2

הבהרה מספר 3

להורדההבהרה מספר 3

מסמכי המכרז

להורדההזמה להציע הצעות והסכם

הודעת דחייה

להורדההודעת דחיית זמן הגשת המכרז

08/14

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה והסכם

להורדההזמנה והסכם

מפרט טכני

להורדהמפרט טכני

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

כתב כמויות בפורמט SKN

להורדהכתב כמויות בפורמט SKN

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הבהרה מספר 2

להורדההבהרה מספר 2

הבהרה מספר 3

להורדההבהרה מספר 3

09/14

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה, הסכם ומפרט טכני (כולל מפות קידוחים)

להורדההזמנה, הסכם ומפרט טכני (כולל מפות קידוחים)

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

הבהרות

הבהרה מספר 1 ונספחים להבהרה

להורדההבהרה מספר 1 ונספחים להבהרה

10/14

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה לעיתונות תיקון תנאי סף ודחיית מועדים

להורדה

הודעה לעיתונות תיקון תנאי סף ודחיית מועדים- מודעה בערבית

להורדההודעה לעיתונות תיקון תנאי סף ודחיית מועדים- מודעה בערבית

הזמנה והסכם

להורדההזמנה והסכם

הצעה כספית בקובץ אקסל

להורדההצעה כספית בקובץ אקסל

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הבהרה מספר 2

להורדההבהרה מספר 2

הבהרה מספר 3

להורדההבהרה מספר 3

תיקון להבהרה מספר 3

להורדהתיקון להבהרה מספר 3

11/14

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה לעיתונות בעברית- תיקון תנאי סף ושינוי מועדים

להורדההודעה לעיתונות בעברית- תיקון תנאי סף ושינוי מועדים

הודעה לעיתונות בערבית- תיקון תנאי סף ושינוי מועדים

להורדההודעה לעיתונות בערבית- תיקון תנאי סף ושינוי מועדים

מסמכי המכרז

להורדהמסמכי המכרז

הזמנה להציע הצעות

להורדההזמנה להציע הצעות

הסכם

להורדההסכם

הצעה כספית בקובץ אקסל

להורדההצעה כספית בקובץ אקסל

הודעה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הזמנה להציע הצעות בעקוב אחר שינוים- לא להגשה

להורדההזמנה להציע הצעות ב"עקוב אחר שינוים"- לא להגשה

הסכם בעקוב אחר שינוים- לא להגשה

להורדההסכם ב"עקוב אחר שינויים"- לא להגשה

06/14

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה והסכם

להורדההזמנה והסכם

מפרט טכני

להורדהמפרט טכני

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

כתב כמויות בפורמט SKN

להורדהכתב כמויות בפורמט SKN

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הבהרה מספר 2

להורדההבהרה מספר 2

הבהרה מספר 3

1/15

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה בדבר שינוי מקום התכנסות לסיור קבלנים

להורדההודעה בדבר שינוי מקום התכנסות לסיור קבלנים

הזמנה, הסכם ומפרט טכני

להורדההזמנה, הסכם ומפרט טכני

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

הודעה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

3/15

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה 1- בדבר שינוי תנאים ודחיית מועדים

להורדההודעה 1- בדבר שינוי תנאים ודחיית מועדים בעברית

הודעה 1- בדבר שינוי תנאים ודחיית מועדים בערבית

להורדההודעה 1- בדבר שינוי תנאים ודחיית מועדים בערבית

הודעה 2- בדבר שינוי תנאי סף ודחיית מועדים- עברית

להורדההודעה 2- בדבר שינוי תנאי סף ודחיית מועדים- עברית

הודעה 2- בדבר שינוי תנאי סף ודחיית מועדים- ערבית

להורדההודעה 2- בדבר שינוי תנאי סף ודחיית מועדים- ערבית

הזמנה והסכם

להורדההזמנה והסכם

הבהרות

הבהרה 1

להורדההבהרה מספר 1

הבהרה 2

להורדההבהרה 2

4/15

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים

הזמנה והסכם

להורדההזמנה והסכם

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

הבהרות

הבהרה מס' 1 ודחיית מועד הגשה

להורדההבהרה מס' 1 והודעה בדבר דחיית מועד

5/15

הודעה לעתונות בעברית

להורדההודעה לעתונות בעברית

הודעה לעתונות בערבית

להורדההודעה לעתונות בערבית

מסמכי המכרז

להורדהמסמכי המכרז

מענה לשאלות הבהרה

להורדהמענה לשאלות הבהרה

דחיית מועדים

להורדהדחיית מועדים - מכרז פומבי מס' 5/15

06/15

הודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

הזמנה להציע הצעות

להורדההזמנה להציע הצעות

הסכם

להורדההסכם

07/15

הודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

הזמנה להציע הצעות

הסכם

מפרט

כתב כמויות

הודעות

התקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות באזור ים המלח