החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

"המוצר הדרומי" - הכנת תכנית תיירות כוללת

סטטוס בביצוע
מועד סיום מתוכנן: דצמבר 2020

התכנית תגדיר את המוצר התיירותי השלם ומוצרי המשנה שלו במרחב הדרומי ובאזורים משיקים רלוונטיים, תאפיין את הממשקים המיטביים בין הפונקציות השונות במרחב והאמצעים ליצירתם, מיתוגם, שיווקם והטמעתם, באופן שיאפשר לממש את הפוטנמיאל של המרחב הדרומי באמצעות הגדלת המבקרים במרחב, הארכת משך שייהתם והגדלת ההוצאה הכספית שלהם.

שלב א' - תאריך סיום משוער: רבעון 1 2020

כולל: ניתוח מצב קיים, בחינת חלופות ובחירת חלופה עדיפה.

 

שלב ב' - תאריך סיום משוער: רבעון 4 2020

כולל: פיתוח החלופה הנבחרת.

 

תמונות מהפרויקט