A+ A- הרשמה לדיוור

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ (חל"י) הוקמה בשנת 2008, במטרה לרכז את התכנון והביצוע של ההגנה על מלונות ים המלח ותשתיות החוף מפני הצפה. ארבעה עשר בתי מלון (כ-4,000 חדרים) שוכנים במתחמי התיירות "עין בוקק" ו"חמי זוהר" לחופי בריכת אידוי תעשייתית באגן הדרומי של ים המלח.

בריכה זו (הקרויה גם בריכה מס' 5) הינה הראשונה בסדרת בריכות תעשייתיות (בעבר היה שטח זה חלק מים המלח) המתופעלות ע"י חברת מפעלי ים המלח בע"מ (מי"ה) מכוח חוק זיכיון.

מי ים המלח נשאבים באמצעות משאבות דרך תעלה לבריכה המשמשת כבריכת אידוי ושיקוע של מלח. עקב שקיעת המלח בקרקעית הבריכה מפלס המים עולה באופן מבוקר בכ- 20 ס"מ בממוצע בשנה. עומק שכבת המלח ששקע עד כה מוערך בכ- 9 מטר.

בקיץ 2007 הטילה הממשלה על שר התיירות את הטיפול בבעיה ואת התווית המערכת האירגונית לבחינת החלופות לפתרון הקבע וביצוע פתרונות ביניים דחופים קצרי טווח. כמו כן הכריזה הממשלה כי הטיפול בבעיה יקודם במסגרת הועדה לתשתיות לאומיות (הות"ל) כתוכנית תשתית לאומית.

בפברואר 2008, ממשלת ישראל החליטה להקים את החברה הממשלתית להגנות ים המלח, במטרה לבחון, לגבש ולהמליץ על פתרונות לבעיה, לנהל ולהוביל את תכנונם וביצועם.

 

לקמפיין החופים המחודשים בים המלח לחצו: